BẢO HIỂM - INSURRANCE

 Dự án bảo hiểm có ghi "Dự án bảo hiểm" và sẽ hiển thị trên dự án của chúng tôi.

Bảo hiểm trong HYIP (Insurance) – là khoản bồi thường tổn thất cho nhà đầu tư đối trong trường hợp dự án ngừng thanh toán (Scam).


Được bảo hiểm – các dự án HYIP trong đó các nhà đầu tư của Blog Hyip.NET được bồi thường toàn bộ hoặc một phần tổn thất trong trường hợp dự án ngừng thanh toán.

Đây là một ưu đãi có lợi, vì sau khi dự án Scam, BlogHyip.NET sẽ bồi thường cho nhà đầu tư toàn bộ hoặc một phần tổn thất cho các dự án Được bảo hiểm. 


Ngoài ra, BlogHyip.NET đôi khi sẽ có các khoản thanh toán bảo hiểm đột xuất, tức là dự án có thể không được bảo hiểm, nhưng BlogHyip.NET rút tiền từ túi ra và bù lỗ cho nhà đầu tư.


Quy tắc bảo hiểm:
  • Bạn phải tham gia dự án theo chúng tôi nếu bạn muốn áp dụng yêu cầu Bồi thường bảo hiểm - Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký theo liên kết ref của chúng tôi
  • Đã comment yêu cầu nhận RCB (Refback) trên bài review
  • Hãy chắc chắn rằng chỉ có tiền gửi thực hiện sau khi lời đề nghị bảo hiểm công bố có đủ điều kiện cho bảo hiểm.
  • Bạn phải rút thu nhập hàng ngày của bạn, nếu bạn không rút lợi nhuận hàng ngày, chúng ta phải từ chối yêu cầu bồi thường của bạn
Chính sách bồi thường:

- Ngay cả những dự án có đề nghị bảo hiểm, nhưng chúng tôi không thể bù đắp đầy đủ tổn thất của bạn. Tất cả số tiền bảo hiểm sẽ được chia cho tất cả những người theo dõi của chúng tôi.
- Khoản bồi thường tối đa cho một nhà đầu tư duy nhất không quá 100 đô la, bởi vì chúng tôi phải xem xét tất cả các giới thiệu của mình để nhận được một số tiền bồi thường, ít nhiều.
Vậy làm thế nào để chúng tôi phân phối bồi thường? - Ví dụ: Số tiền bảo hiểm cho dự án "ABC" là 1000 $ và đã có 5 nhà đầu tư tham gia dưới chúng tôi và chịu một mất mát như dưới đây:
Tên người dùng1: 110 $ 
Tên người dùng2: 200 $ 
Tên người dùng3: 300 $ 
Tên người dùng4: 450 $ 
Tên người dùng5: 80 $
Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ phân phối bảo hiểm cho 5 nhà đầu tư này và gửi tiền bồi thường như sau:
Tên người dùng1: 100 $ 
Tên người dùng2: 100 $ 
Tên người dùng3: 100 $ 
Tên người dùng4: 100 $ 
Tên người dùng5: 80 $
Trong một tính toán như vậy, có $ 480 bảo hiểm đã được phân phối và phần còn lại $ 520 sẽ được trả lại cho quản trị viên!

Số tiền tổn thất của mỗi Investor = Số tiền đầu tư – Số tiền đã nhận RCB – Số tiền lãi đã nhận

Số tiền lãi đã nhận = (Ngày kết thúc – Ngày đầu tiên trả lãi về tài khoản) x % lãi mỗi ngày (1.02%) x Số tiền đầu tư


Áp dụng quy tắc bồi thường:

- Hãy chú ý đến tình trạng các dự án bảo hiểm. Khi trạng thái được thay đổi thành "Sự cố" hoặc "KHÔNG THANH TOÁN, thì bạn có thể áp dụng bồi thường bảo hiểm.

- Hãy áp dụng yêu cầu bồi thường trong vòng 72 giờ sau khi tình trạng của dự án đã được đổi thành "vấn đề" hoặc "KHÔNG NỘP”; bạn không thể yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu tình trạng là Changge để 'Vấn đề' hoặc "KHÔNG NỘP” hơn 72 giờ . FYA: Nếu bạn không gửi yêu cầu của bạn kịp thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho tranh chấp đó.
Vui lòng điền vào mẫu bồi thường bảo hiểm với tất cả các thông tin cần thiết.

- Tiền bảo hiểm sẽ được phân phối trong vòng 3 - 5 ngày làm việc sau khi trạng thái của dự án được thay đổi thành Vấn đề "hoặc" KHÔNG TRẢ TIỀN. Chúng tôi sẽ không trả lời tin nhắn nghi ngờ của bạn nếu khoản thanh toán không vượt quá khung thời gian.

Nếu cần thêm thông tin xác thực BlogHyip.Net sẽ liên hệ với các investors qua email mà các Investors đã đăng kí, vì vậy hãy giữ liên lạc với BlogHyip.Net qua email.


Chúc các bạn thành côngThe Insurance Project with a "Insurance Project" icon and will display on the right column of our homepage.
Insurance Rules:
- You must joined the project under us if you want to apply insurance Compensation request -- Be sure you registered under our ref link
- Please Log into our site when you request ref back and apply compensation.
- Please DO NOT choose compounding option when you make deposit if you want to qualify for insurance offer.
- Please be sure that only the deposit made after the insurance offer published are eligible for insurance.
- You must withdraw your earnings everyday, if you do NOT withdraw earnings everyday, we have to reject your compensation request !
- If the insurance projects have both "Daily Plan" and " After Plan", please deposit into Daily Plan only if you want to qualify for insurance offer.
Compensation Policy:
- Even the the project has insurance offer, but we can't compensate full of your loss. All of insurance amount will be divided to all of our followers.
- The maximum compensation for a single investor is no more than $100, Because we have to consider all of our referrals to get some compensation,more or less.
So how do we distribute the compensation? - For example: The insurance amount for "ABC project" is 1000$ and there were 5 investors who joined under us and bear a loss as below:
Username1: 110$ 
Username2: 200$
Username3: 300$
Username4: 450$
Username5: 80$
In such a case, we will dispense the insurance to these 5 investors and send compensation as below:
Username1: 100$ 
Username2: 100$
Username3: 100$
Username4: 100$
Username5: 80$
In such a calculation there is $480 insurance was dispensed and the rest $520 will be returned to the admin !
Important: The input to calculate insurance is :
(Your invested amount - RCB amount – Your withdrawn account = Net Lose)

Apply compensation Rules:
- Please pay attention to the insurance projects status. Once the status was changed to "Problem" or "NOT PAYING”, then you may apply insurance compensation.
- Please apply compensation request within 72 hours after the project’s status was changed to "Problem" or "NOT PAYING” ; your can NOT request compensation if the status was changge to "Problem" or "NOT PAYING” more than 72 hours . FYA : If you do not submit your request in time, we are not responsible for such dispute.
Please fill the insurance compensation form with all required info .
- Insurance funds will be dispensed within 3 - 5 Business days after the project’s status was changed to “Problem" or "NOT PAYING”. We will not reply your doubtful message if the payment was not exceed the timeframes